Thuật ngữ thương hiệu bạn cần biết

26.04.2012
Chia sẻ:

Xây dựng thương hiệu là vấn đề thiết yếu của mỗi doanh nghiệp từ việc thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, thiết kế quảng cáo…Hiện nay, các Doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu trong hoạt động kinh doanh, và đưa ra những hành động thiết thực để phổ cập hình ảnh, nhận diện thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Vậy thương hiệu là gì? Và nó tồn tại ở đâu trong doanh nghiệp?
FreshBrand xin đưa ra một số thuật ngữ thường dùng trong thương hiệu.

Thương hiệu là một tập hợp các niềm tin, giá trị và hình ảnh được tổ chức bởi các bên liên quan khác nhau về tổ chức và cung cấp của doanh nghiệp.
Xây dựng thương hiệu là quá trình thấm nhuần một định nghĩa thiết lập niềm tin, giá trị và hình ảnh vào tất cả các ấn phẩm nhận diện truyền thông.

Kiến trúc thương hiệu :Các cấu hình được xác định khi mà những nỗ lực xây dựng thương hiệu,mở rộng thương hiệu. Xác định mối quan hệ thương hiệu, thương hiệu tổ chức và các thương hiệu liên quan đến nhau.
– Thương hiệu độc lập: thương hiệu độc lập có thể chia sẻ quyền sở hữu và các nguồn lực nhưng được xây dựng độc lập và thương hiệu đôi khi cạnh trạnh.
– Thương hiệu liên kết : Thường gắn liền thương hiệu của sản phẩm so với thương hiệu của doanh nghiệp, Hay có thể hiểu tất cả các thương hiệu mẹ chia sẻ tên cho thương hiệu con.(ví dụ: Microsoft, Microsoft Office và Microsoft Word).
– Thương hiệu trung tâm: Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được bán dưới cái tên thương hiệu trung tâm. Thương hiệu lớn với sản phẩm phức tạp và/ hoặc cung cấp dịch vụ có thể hoạt động kiến trúc cùng một lúc.

Thương hiệu đồng bộ : Đánh giá tất cả các điểm trên ấn phẩm truyền thông đảm bảo sự hài hòa và quy chuẩn trong quá trình kích hoạt cũng như thực hiện các chiến lược thương hiệu cốt lõi.

Nền tảng thương hiệu : là nền tảng mà trên đó một chiến lược thương hiệu được xây dựng. Nó thường bao gồm các yếu tố sau đây: Tuyên bố định vị thương hiệu, kiến trúc thương hiệu, nhân cách thương hiệu, lời hứa thương hiệu và bản sắc thương hiệu.
Văn hóa thương hiệu : Quá trình xây dựng một nền văn hóa thương hiệu mạnh trong tổ chức của bạn, tập trung vào việc cung cấp một lời hứa thương hiệu được xác định.

Vốn chủ sở hữu thương hiệu: giá trị tiền tệ của các thương hiệu như một tài sản của công ty ở trên và vượt ra ngoài bảng cân đối kế toán.
Tinh hoa thương hiệu : Chưng cất của các đặc tính thương hiệu nội tại vào một khái niệm cốt lõi gọn gàng.
Mở rộng thương hiệu : Một sản phẩm hay dịch vụ mới liên quan đến thương hiệu hiện tại thông qua kiến trúc thương hiệu được định nghĩa của nó.
Bản sắc thương hiệu : Biểu hiện thông qua các ấn phẩm nhận diện như màu sắc, phong chữ…

Thông điệp thương hiệu : Xác định ba hoặc bốn “thông điệp” liên quan đến khách hàng, dựa trên các lợi ích lý tính và cảm tính. Thông điệp thương hiệu là một khối xây dựng cho các tin nhắn của doanh nghiệp
Tính cách thương hiệu : Các đặc tính con người và các thuộc tính mô tả thương hiệu.
Tuyên bố định vị thương hiệu : khái niệm “không gian” chiếm đóng trong tâm trí của khách hàng – bắt nguồn từ lợi thế cạnh tranh và cộng hưởng với khách hàng rộng rãi, những động cơ thúc đẩy và ảnh hưởng đến cá nhân về các điều khoản riêng của họ.
Lời hứa thương hiệu : Một cam kết chính thức của từng nhân viên và sản phẩm dịch vụ đến mọi khách hàng, được phân phối thông qua mọi khía cạnh của kinh doanh.

Chiến lược thương hiệu : kế hoạch chính thức cho sự phát triển hệ thống của một thương hiệu để kích hoạt nó đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Chiến lược này được bắt nguồn từ nghiên cứu cơ bản, tầm nhìn của thương hiệu được định hướng bởi các nguyên tắc của sự khác biệt và hấp dẫn người tiêu dùng bền vững. Các chiến lược thương hiệu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp để đảm bảo các hành vi thương hiệu nhất quán và kinh nghiệm thương hiệu.